Podle Filipa Vacka Jan Macháček paralyzoval svým jednáním činnost Metodické komise ČSRU! No a co?

Podle Filipa Vacka Jan Macháček paralyzoval svým jednáním činnost Metodické komise ČSRU! No a co?
V pátek 26. února 2021 zasedal Výkonný výbor České rugbyové unie, aby při této příležitosti byl projednaný rovněž ... 

Návrh na odvolání osoby Jana Macháčka z pozice člena Metodické komise ČSRU

Člen VV ČSRU Pavel Syrový se  v rámci tohoto bodu přihlásil o  slovo  a  sice,  aby  k výše uvedenému návrhu podal patřičné odůvodnění. Dle jeho slov Jan Macháček zcela nerespektuje přijatá rozhodnutí Metodické komise ČSRU, jejímž je členem, prosazuje osobní zájmy nad rámec svých kompetencí (konkrétně se například jedná o snahu vytvořit si vlastní sportovní turnajovou platformu - Open7s, která je navíc v rozporu  s předpisy ČSRU stanovující pravidla pro pořádání oficiálních soutěží nebo turnajů) a svým chováním podněcuje činnost této komise k tomu, aby byla více orientovaná k jeho vlastním představám.

Dále, jako velmi alarmující pokládá Pavel Syrový  skutečnost, že Jan Macháček je spoluzakladatelem spolku Základna ragby, což osobně vnímá jako účelový útok proti České ragbyové unii a všem jejím hodnotám, na kterých si dlouhodobě zakládá.

 K existenci nově založeného spolku Základna Ragby byl na pokyn VV vypracován též odborný  posudek  od  předsedy  Legislativní  komise  ČSRU  Ondřejem  Surgou.  V tomto právním stanovisku byla hlavní činnost tohoto spolku vyhodnocena tak, že se zcela překrývá s účelem, za kterým je zřízena Česká ragbyová unie. K samotné osobě Jana Macháčka  se dané právní stanovisko Ondřej Surgy vyjadřuje následovně:

,,Jan Macháček ačkoliv je členem ČSRU, členem členského spolku ČSRU a členem orgánu ČSRU a zároveň poradcem vrcholného představitele ČSRU se podílí na činnosti, která se překrývá s činností ČSRU ovšem za podmínek, které jsou v rozporu s pravidly ČSRU. Tím porušuje povinnost loajality 
podle § 212 občanského zákoníku a zároveň jeho jednání naplňuje znaky porušování zákazu konkurence,  který  se  uplatňuje  v podnikatelském prostředí  podle  §  432  občanského zákoníku. Jeho zájmy jsou v rozporu se zájmy ČSRU ve smyslu § 437 občanského zákoníku“

Dále se slova ujal Dušan Palcr a sice, že rozumí zmíněným argumentů, které představil Pavel Syrový. Je toho názoru,  že  pokud  zde  existuje  klub  nebo  více  klubů,  které  se  chtějí  věnovat  pouze sedmičkovému ragby, ČSRU by tomu neměla bránit. Nicméně, pro všechny kluby, které mají členství v ČSRU, platí stejná pravidla a předpisy, kterými se musí řídit. Nemůže se tedy stát, že by například turnaj Open7s byl pořádán v rozporu s nařízeními, které takový turnaj musí dodržovat.

Pavel Syrový k tomu doplnil, že absolutně souhlasí s postojem Dušana Palcra  a rovněž je toho názoru, že pokud se  nějaký  klub  chce  věnovat  pouze  sedmičkovému  ragby,  je  to  jeho  volba.  Nicméně, sedmičkový turnaj Open7s, který pořádá Jan Macháček, nerespektuje stanovená pravidla a nařízení ČSRU. Jako konkrétní porušení pravidel Pavel Syrový zmínil to, že hráči startující na tomto turnaji nemají platné licence.

O slovo se dále přihlásil Roman Rygl a dodal, že rozumí zmíněným informacím a faktům ktéto věci. Na druhou stranu ale rozumí tomu, že kluby, které se věnují pouze sedmičkovému ragby a nemají pro tuto variantu ragby v oficiálním sportovním kalendáři dostatek herního prostoru, chtějí vytvářet vlastní turnajové platformy. Dále dodal, že na základě přečtení stanov nově vzniklého spolku Základna ragby, nevnímá toto uskupení jako přímou konkurenci či jako paralelní unii vůči ČSRU. 

Dále se slova ujal Filip Vacek  a pouze dodal, že souhlasí s předloženým stanoviskem Pavla Syrového. Jako předseda Metodické komise ČSRU uvedl, že musí v rámci náplně své pozice spolupracovat s lidmi,  kterým  může  věřit a  kteří  se  podílejí  na  společně  odsouhlasených  cílech  své dlouhodobé práce. Jan Macháček dle jeho slov paralyzoval svým jednáním činnost celé Metodické  komise  a  není  osobou,  které  by  mohl  věřit.  Závěrem  znovu  zopakoval,  že z pozice předsedy této komise důrazně žádá, aby zní byl Jan Macháček vyloučen.

O slovo se dále přihlásil Alexander Křížek  a sice, že z jeho pohledu mu předložené argumenty proti osobě Jana  Macháčka  nepřijdou  jako  dostatečně  vysvětlující  a  opravňující  k tomu,  aby  bylo Výkonným výborem rozhodováno ve věci návrhu na odvolání této osoby z funkce člena Metodické komise ČSRU.

Dále se o slovo přihlásil Pavel Myšák a pouze dodal, že Jan Macháček zaslal den před tímto jednání na Sekretariát ČSRU formální dopis, ve kterém žádá VV o odklad výše uvedeného bodu jednání a to s ohledem na Stanovy ČSRU, konkrétně článek VII., odst. 3, písm. b), který vymezuje  členu  ČSRU  právo  zúčastnit  se  jednání  orgánů  ČSRU,  pokud  daný  orgán projednává záležitosti týkající se tohoto člena.

Závěrem této diskuse se členové VV shodli na tom, že nad rámec přijatých pravidel, které vyplývají z Předpisů a Stanov ČSRU, jenž musí být vždy a bezvýhradně dodržovány všemi členskými subjekty unie, Jan Macháček bude přizván na jednání Výkonného výboru a to na základě vedení objektivní diskuse v rámci výše probíraného bodu jednání, ke kterému bude mít možnost každá z příslušných stran předložit své argumenty.

Usnesení z  Výkonného výboru ČSRU 26.2.2021 vyplynulo, že  projednání bodu: Návrh na odvolání osoby Jana Macháčka z pozice člena Metodické komise ČSRU bude přesunuto na jednání, které se bude konat 4.března  2021. 

Ve čtvrtek 4. března 2021 počtvrté v roce 2021 zasedal Výkonný výbor České rugbyové unie, aby při té příležitosti projednal ... 
Odstoupení osoby Jana Macháčka z pozice člena Metodické komise ČSRU

Pavel Myšák informoval  Výkonný výbor,  že  Jan  Macháček  zaslal  na  sekretariát  ČSRU oficiální žádost  na odstoupení své osoby z pozice člena Metodické komise ČSRU a to s okamžitou platností. Pavel Myšák  se tedy dotázal členů VV, jestli k této podané žádosti mají nějaké připomínky. VV k výše uvedené žádosti neměl žádné připomínky.

Dále se slova ujal Filip Vacek a oznámil VV, že by rád do této komise dosadil dva nové členy. Jako první osobu Filip Vacek navrhl Michala Ouředníka, jméno druhé osoby VV oznámí dodatečně a to až na základě podání osobní žádosti. V usnesení pak bylo schváleno, že :ýkonný výbor bere na vědomí odstoupení Jana Macháčka z pozice člena Metodické komise ČSRU a zároveň schvaluje, aby na tuto uvolněnou pozici byl dosazen Michal Ouředník.


(Petr Skála, Česká rugbyová unie, ceskeragby.cz, foto: Petr Skála)